Monday, November 24, 2014

MADHABAHU ZA KICHAWI ZINAVYOLETA LAANA KWA WATU.


JUMAPILI YA TAREHE 23/11/2014

MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA

SOMO: MADHABAHU YA LAANA YA KICHAWI
Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima

Neno mchawi limeandikwa mara nane kwenye Biblia tena kwa mkazo; neno wachawi limeandikwa mara ishirini, uchawi mara kumi na nne, uganga mara kumi na nane, waganga mara ishirini na moja na mapepo mara mia moja na arobaini na moja. Ni muhimu na lazima mambo haya yahubiriwe ili watu waweze kuyaelewa na waweze kuwa huru.

 “Tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo, au aliye mchawi, hakika atauawa; watawapiga kwa mawe; damu yao itakuwa juu yao.” Walawi 20:27

 

Maana ya Laana

Laana ni zaidi ya kuwa mgonjwa. Ni pale ambapo maisha ya mtu yanakosa muelekeo; kila unalolianza hulimalizi, ikiwa asubuhi unatamani iwe mchana na mchana unatamani iwe usiku. Ukiwa huna watoto unawatamani ukiwapata unatamani usingekuwa nao. Hayo ndio maisha ya laana. Yaliyojaa misukosuko, kukosa amani na furaha kutoweka kabisa.

Laana inaweza kumpata mtu kutoka kwa mchawi au mshirikina ambaye anakuwa na wivu juu ya maisha yako. Ni vizuri ujue kuwa katika kila familia lazima kunakuwa na mtu mshirikina au mchawi. Na siku zote kamba za kufungwa na mtu anayekujua zinatenda kazi vizuri kuliko kamba za mtu asiyekujua.

Lakini laana pia yaweza kumpata mtu anapoacha kuisikiliza sauti ya Mungu. Biblia inaeleza kwa kirefu namna maisha ya mtu mwenye laana yalivyo.

“Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako, usiyaangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake, nikuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata.  Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani.  Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia.  Utalaaniwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako.  Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo,  Bwana atakuletea laana na mashaka, na kukemewa, katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi; kwa ule uovu wa matendo yako, uliyoniacha kwayo.  Bwana atakuambatanisha na tauni, hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki.  Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hari ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga; navyo vitakufukuza hata uangamie.  Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma.  Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga; itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie.  Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako; utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba; nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani.  Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani, na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza.  Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa bawasiri, na kwa pele, na kwa kujikuna, ambayo hupati kupoa.  Bwana atakupiga kwa wazimu, na kwa upofu, na kwa bumbuazi la moyoni;  utakwenda kwa kupapasa-papasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako; nawe sikuzote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapatakuwa na mtu wa kukuokoa.  Utaposa mke na mume mwingine atalala naye; utajenga nyumba usiikae; utapanda mizabibu usitumie matunda yake.  Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake; utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako kwa jeuri, usirudishiwe; kondoo zako watapewa adui zako, usipate mtu wa kukuokoa.  Wanao na binti zako litapewa taifa lingine, na macho yako yataangalia, na kuzimia kwa kuwatamani mchana kutwa; wala hapatakuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako.  Matunda ya nchi yako, na taabu yako yote, vitaliwa na taifa usilolijua; utaonewa tu, na kupondwa chini daima;  hata uwe mwenye wazimu kwa yaonwayo na macho yako, utakayoyaona.  Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililo zito, usilopata kupozwa, tokea wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa.  Bwana atakupeleka wewe, na mfalme wako utakayemweka juu yako, kwa taifa usilolijua wewe wala baba zako; nawe huko utatumikia miungu mingine ya miti na mawe.  Nawe utakuwa ushangao, na mithali, na dharau, kati ya mataifa yote huko atakakokuongoza Bwana.  Mbegu nyingi utazichukua nje shambani, lakini utavuna haba, kwa kuwa nzige watazila.  Utapanda mizabibu na kuitengeza, wala hutakunywa katika divai yake, wala kuichuma kwani italiwa na mabuu.  Utakuwa na mizeituni katika mipaka yako yote usijipake mafuta yake; kwa kuwa mzeituni wako utapukutika.  Utazaa wana na binti, lakini hawatakuwa wako wewe; kwa sababu watakwenda utumwani.  Miti yako yote, na mazao ya nchi yako, nzige watakuwa nayo.  Mgeni aliye kati yako atazidi kupaa juu yako; nawe utazidi kushuka chini.  Yeye atakukopesha, wala wewe usimkopeshe; yeye atakuwa ni kichwa, wewe utakuwa mkia.  Na laana hizi zote zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata, hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza;  nazo zitakuwa juu yako kwa ishara na ajabu, na juu ya uzao wako milele;  kwa kuwa hukumtumikia Bwana, Mungu wako, kwa furaha na moyo wa kushukuru, kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote;  kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa, na kwa kiu, na kwa uchi, na kwa uhitaji wa vitu vyote; naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako, hata atakapokwisha kukuangamiza.  Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka ncha ya dunia, kama arukavyo tai; taifa usilolifahamu ulimi wake;  taifa lenye uso mkali, ambalo haliangalii uso wa mzee, wala halipendelei kijana;  naye atakula uzao wa ng'ombe wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa; wala hatakuachia nafaka, wala divai, wala mafuta, wala maongeo ya ng'ombe wako, wala wana-kondoo wako, hata atakapokwisha kukuangamiza.  Naye atakuhusuru katika malango yako yote, hata kuta zako ndefu, zenye maboma, ulizokuwa ukiziamini, zishuke, katika nchi yako yote kila upande; naye atakuhusuru katika malango yako yote kila upande, katika nchi yako yote aliyokupa Bwana, Mungu wako.  Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliokupa Bwana, Mungu wako; katika mazingirwa na katika mkazo utakaokazwa na adui zako.  Mtu mume kati yenu aliye mwororo na laini sana, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye, na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalio ya wanawe waliosalia naye;  hata asitake wao mmojawapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake; katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako yote.  Mwanamke kati yenu aliye mwororo na laini, ambaye hangehatirisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umalidadi na ulaini, jicho lake huyu litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake,  na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanawe atakaowazaa; kwa kuwa atawala kwa siri, kwa uhitaji wa vitu vyote; katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako.  Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, Bwana Mungu wako;
ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na mapigo ya uzao wako, mapigo makubwa kwa kweli, ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana.  Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliyokuwa ukiyaogopa, nayo yataambatana nawe.  Tena kila ugonjwa, na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha torati hii, atakutia nayo Bwana juu yako, hata utakapokwisha kuangamizwa.  Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi; kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako.  Tena itakuwa, kama vile alivyokuwa akifurahi Bwana juu yenu kwa kuwatendea mema na kuwafanya kuwa wengi, ndivyo atakavyofurahi Bwana juu yenu kwa kuwapoteza na kuwaangamiza; nanyi mtanyakuliwa katika hiyo nchi mwingiayo kuimiliki.  Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia; nawe huko utatumikia miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe.  Wala katika mataifa hayo hutapata raha iwayo yote, wala hutakuwa na kituo cha wayo wa mguu wako; lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema, na macho ya kuzimia, na roho ya kudhoofika;  na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako; nawe utakuwa na woga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako;  asubuhi utasema, Laiti ingekuwa jioni! Na jioni utasema, Laiti ingekuwa asubuhi! Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha, na kuona kwa macho yako utakavyoona.” Kumbukumbu 28: 15-67

Unakuta unazaa watoto hata uwafundishe vipi hawaelewi, umekuwa mtu wa mashaka na kuonewa, kila ukianza biashara unakuwa unaishia na madeni na kufilisika. Chanzo ni laana hiyo, tauni inayoongelewa kwenye biblia ni magonjwa kama kifua, mgongo, homa zinakuwa haziishi, bumbuazi la moyoi unakuwa umeeduwaa tu; unaposa mchumba lakini mwingine anakuja kumwoa, unaanza mradi haufanikiwi, ngombe wako anachinjwa mbele ya macho yako maana yake unapigwa roba au kabari na kuibiwa huku unajiona,

Shida hizi zinaweza kuwa zinakupata na hujui kwa nini au nini chanzo chake. Chanzo cha yote haya chaweza kuwa ni laana ya wachawi.

Laana ya Kichawi

“Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu ya Yeriko.  Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori.  Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi; Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli.  Moabu akawaambia wazee wa Midiani, Sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki, mwana wa Sipori, alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile.  Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori, hata Pethori, ulio kando ya Mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita, akisema, Tazama, kuna watu waliotoka Misri; tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi.  Basi, njoo wewe, nakusihi unilaanie watu hawa; maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza, tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikiye hubarikiwa, na yeye umlaaniye hulaaniwa.  Wazee wa Moabu, na wazee wa Midiani, wakaenda, wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao; wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki.  Akawaambia, Kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia; wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu.  Mungu akamjia Balaamu, akasema, Ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe?  Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu, akisema,  Tazama, kuna watu waliotoka Misri, wanaufunika uso wa nchi; basi njoo unilaanie watu hawa; labda nitaweza kupigana nao, na kuwafukuza.” Hesabu 22:1-11

Kumbe unaweza kuwa una nguvu ya kumshinda mtu lakini unapolaaniwa unakuwa hauna kitu tena. Unaweza kuwa una elimu lakini ukilaaniwa elimu yako haiwezi kukusaidia kuishi maisha mazuri. Wana wa Israeli walisafiri jangwani wakapata njaa Mungu akawapa mana kutoka mbinguni na mavazi yao hayakuchakaa kwa muda wa mika arobaini , wakapata kiu mwamba ukatoa maji jangwani, wakaugua naye yule nyoka wa moto akawatokea wakaponywa. Walipofika kwenye bahari ya Shamu, ikagawnyika wakavuka huku farasi na wapanda farasi wa majeshi  ya Farao akatupwa baharini. Balaki mwana wa Moabu alipoona wana wa Israeli wanaelekea kwenye nchi yao ya ahadi akamkodisha mchawi aje kuwalaani. Hata wewe leo wapo kina Balaki wa maisha yako ambao wameona umepita vikwazo na magumu mengi na sasa unakaribia kulifikia lile kusudi la Mungu katika maisha yako; wameazimia kuona unaharibikiwa hivyo wanakulaani kama wachawi au kama sio wanakodisha mchawi akulaani kwa niaba yao kama Balaki alivyomtumia Balamu kuwalaani wana wa Israeli..

Kwenye ulimwengu wa rohoni kuna viashiria vinavyoonyesha mtu atakuwaje siku zijazo na watu ambao hawakupendi wanapoona unaelekea kwenye mafanikio wanamkodisha mtu mchawi ili akulaani. Lakini sisi tuliookolewa kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo tuna nguvu ya kuwashinda wao maana wao wanategemea hirizi, na kafara zao lakini sisi tunamtegemea Bwana wa majeshi.

Laana inapotumwa huruka na kwenda kuingia sehemu husika na inajua ingie kwa nani na isingie kwa nani.

“Balaamu akamwambia Balaki, Nijengee hapa madhabahu saba, ukaniandalie hapa ng'ombe waume saba, na kondoo waume saba.  Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu.  Balaamu akamwambia Balaki, Simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami; na lo lote atakalonionyesha nitakuambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima.  Mungu akakutana na Balaamu; naye Balaamu akamwambia, Nimetengeneza madhabahu saba, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu.  Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, Umrudie Balaki; ukaseme maneno haya.  Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye.  Akatunga mithali yake, akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, Mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki, Njoo! Unilaanie Yakobo, Njoo! Unishutumie Israeli.  Nimlaanije, yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje, yeye ambaye Bwana hakumshutumu?” Hesabu 23: 1- 8

Mchawi Balaam alitataka madhabahu saba ili awalaani wana wa Israeli siku saba za wiki. Laana ya mchawi haina jumapili wala jumatatu bali ni siku zote. Pia tumeona amewatoa kondoo na ngombe kama kafara juu ya kila madhabahu. Katika wanyama watolewao kafara juu ya madhabahu ng’ombe ndiye mkubwa kuliko wote na kondoo mdogo kuliko wote. Hii inamaanisha kuwa kwenye mambo makubwa wanakulaani na kwenye mambo madogo pia.  

Kwa hiyo yule mtu ambaye hakupendi anamwendea mchawi halafu wanaandaa madhabahu na kuchinja mnyama ili damu ambayo ni uhai imwagike kwenye madhabahu. Mashetani huja kwenye ile madhabahu na kunywa ile damu inayomwagika na baadaye huelekezwa kwako  ili waje kukuwekea hiyo laana.

lakini, kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, (Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu,) Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu.  Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu.” 1 Wakorintho 2:9-11

Yapo mambo makubwa ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yako. Pale ulipo leo si kitu kabisa ipo sehemu njema unayoelekea kesho. Mahali ambapo hutatikisika tena na utasahau taabu yako. Wewe ambaye ni mbilikimo leo kesho utakuwa baunsa. Mungu tunaye mtumikia ni Mungu anayejua tutokako na tuendako. Ukikubali kumsikiliza Mungu hakika atasema na Balaam wa maisha yako kama alivyosema kipindi kile cha wana wa Israeli; kwamba “huweezi kumlaani aliyebarikiwa.”  Kama Mungu ndiye aliyekubariki sio mchawi wala mshirikina atakayeweza kukulaani. Lakini uwe na baraka kutoka kwa Mungu ambayo hupatikana kwa kuisikiliza sauti yake. Utakapolaaniwa na Mungu pia, hakuna atakayekubariki ukabarikiwa.

 

Balaam Alikuwa ni Mchawi si Nabii wa Bwana.

Kwa nini mchawi huyu Balaam anasikia sauti ya Bwana kama sio nabii wa Bwana? Ni kwa sababu mtu anapoingia kwenye ulimwengu wa rohoni anakuwa anawaona wote Mungu na malaika zake pamoja na shetani na mapepo yake. Hivyo Mungu aliingilia mawasiliano ya Balaam na shetani na kumpa maelekezo yake kwa kuwa alikuwa anawalinda wana wa Israeli. Balaam yeye atakuwa alidhani kuwa Mungu ni ngazi fulani ya juu katika utawala wa shetani ambao yeye hajafikia.

Baadaye huyu mchawi Balaam alikuja kufia mikononi mwa wana wa Israeli.

Balaamu naye, huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimwua kwa upanga kati ya hao wengine waliowaua.” Yoshua 13:22

 

Madhabahu za Laana za Kichawi.

Wachawi hawawezi kuloga bila madhabahu. Ili waweze kuyatuma mashetani yafanyike laana kwenye maisha yako ni lazima madhabahu ijenge kwanza. Kisha lazima kafara itolewe juu ya madhabahu hiyo ili ule uhai ambao umo katika damu uyahuishe yale mashetani ambayo hufanyika laana. Pasipo hiyo madhabahu laana haiwezi kufanyika kwako. Hivyo ni muhimu kuzishughulikia madhabahu zilizoinuliwa ili wewe ulaanike. Zinapobomoka zile, wewe unarudi kwenye kusudi la Mungu juu ya maisha yako.

 

UKIRI:

Ninazivunja laana za wachawi na waganga wa kienyeji kwa damu  ya mwaanakondoo. Madhabahu saba zenye kafara saba zilizo juu yangu ninazivunja kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo kila madhabahu ya kuzimu  ya Lucifer, nabii wa uongo ninaifyeka kwa damu ya Yesu, maaskari wa kishetani ninawafyeka na madhabahu zao kwa jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na kuzimu, ninateketeza nia ya kuzimu kwa jina la Yesu. Imeandikwa; “laana isiyo na sababu haimpati mtu”  Ninaibomoa madhabahu ya kila laana iliyo juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu.

Kwa jina la Yesu ninabomoa madhabahu za laana za kichawi. Madhabahu za kushindwa, madhabahu za kuzimu zilizojengwa juu yangu, madhabahu za laana ya ukoo wangu; ninazivunja kwa jina la Yesu! Ninavaa silaha za vita, ninawafyeka wasimamizi wote wa laana za kichawi kwa jina la Yesu, ninawateketeza kwa damu ya mwanakondoo. Ewe laana uliy kwenye maisha yangu ninakufuta kwa jina la Yesu, ninateketeza laana za kishetani zilizotumwa kwangu na familia yangu kwa damu ya Yesu. Ninazivunja laana zote za kishetani zilizotumwa kwangu kwa jina la Yesu.

Ewe laana ya nchi uliyoishikilia nchi yangu ninakuamuru achia nchi yangu kwa jina la Yesu. Madhabahu za laana ya kushindwa, laana ya kukataliwa, laana ya kukosa mke/mume;  ninaibomoa kwa jina la Yesu. Ninazibomoa madhabahu zote za kichawi kwa jina la Yesu. Madhabahu za laana juu ya familia yangu ninazivunja kwa damu ya mwanakondoo. Kwa jina la Yesu ninavunja laana juu ya ndoa yangu kwa, ninavunja laana juu ya masomo yangu, ninazivunja madhabahu za kishetani zilizoshikilia laana juu ya biashara yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwanakondoo, maneno ya laana yaliyotamka na wanadamu juu yangu na familia yangu ninayavunja kwa jina la Yesu. Imeandikwa; “ni nani asemaye neno ikiwa Bwana hakuliagiza likatendeka?” Hii laana haijaagizwa na Bwana, ninaibatilisha kwa damu ya mwanakondoo.

Ninawateketeza majini na mashetani wote mlioshikilia laana juu ya nchi na familia yangu kwa jina la Yesu. Ninavunja laana za majeshi ya pepo wabaya kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu za wachawi zilizomwagiwa damu ya kafara inenayo laana juu ya maisha yangu; ninazivunja kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. AMEN!

 

 

 

 

 

 

Monday, November 3, 2014

MASHETANI WALIOKATAZA WATU MEMA WAPINDULIWAPINDULIWA NA MWANAMAPINDUZI.


IBADA YA JUMAPILI YA TAREHE 02_11_2014

MCHUNGAJI  MAXIMILLIAN  MACHUMU

SOMO: ALIKATAZWA MEMA NA MASHETANI


Mchungaji maxmilian Machumu
“Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi.  Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu, ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu;  makao yake yalikuwa pale makaburini; wala hakuna mtu ye yote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo;  kwa
Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima
sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo, na kuzivunja-vunja zile pingu; wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda.  Na sikuzote, usiku na mchana, alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikata-kata kwa mawe.  Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia;  akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, Nina nini nawe, Yesu, Mwana wa Mungu aliye juu? Nakuapisha kwa Mungu usinitese.  Kwa sababu amemwambia, Ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamwuliza, Jina lako nani? Akamjibu, Jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi.  Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile.  Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe, wakilisha.  Pepo wote wakamsihi, wakisema, Tupeleke katika nguruwe, tupate kuwaingia wao.  Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe; nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata elfu mbili; wakafa baharini.  Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea.  Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo, ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi; wakaogopa.  Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo, na habari za nguruwe.  Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao.  Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye;  lakini hakumruhusu, bali alimwambia, Enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi alivyokurehemu.  Akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli, ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea; watu wote wakastaajabu.” Marko5: 1 - 20

Mema ni fungu la wana wa Mungu, lakini linayo gharama ya kulipia ambayo ni utii. Kuna watu leo wamekataliwa kutenda na kupokea mema na shetani kwa kukosa utii.

Mgerasi huyu anayeongelewa katika kitabu cha Marko alikataliwa mema kwa kuwahiwa kwenye akili yake. Akashidwa kuwaza mambo mema. Akili ilipofungwa hakuwaza mema na kwasababu hakuwaza mema hakutenda mambo mema na kwasababu hakutenda mema hakupata mema pia. Akawa na mazoea ya kutenda na mwisho hatma yake haikuwa njema. Tatizo la watu wengi ni mawazo yao. Unapowaza mawazo mazuri utatenda mambo mema na mema yanakufuata. Waweza kuwa milionea leo lakini kama una mawazo ya kimaskini ni muda tu kabla hujawa maskini.

Huyu mgerasi aliwaza na miguu yake ikampeleka mpaka makaburini na midomo yake ikaanza kupiga kelele na mikono ikaanza kujikata. Ni kwasababu ya mawazo ya mashetani yaliyoingia ndani yake yalimpeleka makaburini mbali na makusudi ambayo Mungu aliyaweka ndani yake. Kumbe kuna mawazo ambayo mtu huwaza na ni ya kishetani na yana lengo la kumpeleka mbali na makusudi ya Mungu katika maisha yake.

Watu wengi leo wanaishi matokeo ya mawazo waliyowaza ambayo yalikuwa ya kishetani na ndio yaliyowapelekea kupatwa na uchungu bila ya wao kujua. Unapoanza kuwaza mambo yasiyo ya kawaida jua kwamba shetani anatafuta kitu ndani yako au anajaribu kupindisha kusudi la Mungu katika maisha yako.

Kuna mawazo mengine yanakuja ndani ya watu yanaonekana kana kwamba ni ya  ki-Mungu lakini ni ya kishetani.  Baadae mawazo haya huharibu mema ambayo Mungu alipanga kwa ajili ya maisha ya mtu huyu. Na kawaida shetani akishakupa wazo moja baya na wewe ukalipokea, shida itakapokupata atakupa wazo la pili na la tatu mpaka ahakikishe amekutoa nje kabisa ya kusudi la Mungu. Kuna mawazo Mungu ameshatuwekea ndani yetu ili tuwe watu wema na wenye kuzaa mema. Lakini shetani kwa kulitambua hili huwahi ndani ya akili zetu  na kupandikiza mawazo ya ubaya.  Hivyo maisha ya mtu huyu yanakuwa yameandamwa na kila baya; misiba, kushindwa, kukataliwa.

Na ili usije ukahangaika na kupata akili zako tena, shetani huweka walinzi ili wahakikishe hurudi kwenye kusudi la Mungu. Walinzi hawa ndio majini, mizimu na miungu mbalimbali. Mfano yawezekana kuna mtu ambaye ukishirikiane naye katika biashara utafanikiwa kwa sababu ipo baraka ya kiMungu kwa ajili yako ndani yake; walinzi hawa huhakikisha wanakupindisha uende kwa mtu tofauti atakaye kupeleka katika laana.

Lakini ninayo habari njema kwako leo; ya kwamba hata shetani na mawakala wake wakupeleke mbali kiasi gani na kusudi la Mungu yupo mwanaume Yesu atakufuata huko huko. Kama alivyomfuata yule mgerasi kule makaburini na wewe pia atakufuata. Simama leo, chukua nafasi yako kama mwana wa Mungu ukatii ili upate kula mema ya nchi.

 

 UKIRI

Kwa mamlaka ya Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninawashia moto mashetani wote mnaoniletea mawazo mabaya kwenye akili yangu, mnaopindisha mawazo yangu ambayo Mungu ameniwekea kwa jina la Yesu. Ninawasha moto kwa mashetani yote yanayonijia kupindisha njia zangu kwa damu ya mwana kondoo, kuanzia leo mimi sio maskini kwa jina la Yesu. Imeandikwa; “mwana wa Mungu alidhihiriswa ili azivunjee kazi za ibilisi kuzimu,” Ninazivunjavunja kazi zote za kuzimu kwa jina la Yesu kristo, mnaopindisha mawazo ya maendeleo yangu ninawafyeka kwa upanga wa Kristo. Katika jina la Yesu enyi jeshi la mashetani mliotumwa kuja kuniletea matatizo kwenye maisha yangu ninawatetekeza kwa moto wa Mungu. Imeandikwa, “neno la Mungu ni moto ulao.” Ninawateketeza mashetani wote mliotumwa na waganga wa kienyeji, wachawi mmetokea kuzimu ninawateketeza kwa moto wa Mungu kwa jina la Yesu.

Asante Bwana Yesu kwa kunifuata na kuniokoa leo, nipe neema ya kuishi sawasawa na mapenzi yako ili niweze kupokea yale mema ambayo ni haki yangu kama mwana wa Mungu. Amina!

 


 

 

 

 

 

 

 

Monday, October 27, 2014

NGUVU YA IMANI


JUMAPILI YA TAREHE 26_10_2014

MCHUNGAJI JOSEH JONES 
 
 NA MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA
 
SOMO: NGUVU YA IMANI
 

Mchungaji kiongozi Josephati Gwajima akiwa na Mchungaji Joseph Jones

Kama raia wa Tanzania unahitaji upate fedha ya Tanzania ambayo ni shilingi ili uweze kuishi ndani ya nchi hii. Utaihitaji kupanda daladala, kununua chakula  na kugharamia maisha kwa ujumla. Lakini wewe kama mtu aliyeokoka ni zaidi ya raia wa Tanzania, wewe ni raia wa mbinguni. Kama ilivyo kwa nchi ya Tanzania, raia wa mbinguni pia wana fedha ambayo ni imani. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hatuwezi kumpendeza Mungu wala kuingia katika ufalme wa Mungu bila imani.

“Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu;”  Waefeso 2:8

“Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.” Waebrania11:1

Kama unataka kumpendeza Mungu lazima uishi kwa imani; ndani ya maisha ya imani kuna uponyaji, wokovu, amani, nguvu. Pasipo imani huwezi kamwe kupokea baraka hizi. Lakini imani huendana na uvumilivu.

“Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani; kama ilivyoandikwa, Mwenye haki ataishi kwa imani.” Warumi1:17

Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu, hiyo ndiyo njia pekee unayoweza kupokea imani. Unahitaji kusoma neno la Mungu, kulitafakari na zaidi kulitenda ndipo upokee imani. Kama ambavyo leo ungeenda kwenye ATM ya  benki mojawapo ya Tanzania kuchukua fedha; nenda kwenye ATM ya Mungu ambayo ni biblia ukachukue imani. Neno la Mungu ni mbegu; Yesu alitoa mfano huu wa mpanzi:

 Akawaambia, Hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje?  Mpanzi huyo hulipanda neno.  Hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno; nao, wakiisha kusikia, mara huja Shetani, akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao.  Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha;  ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache; kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa.  Na hawa ndio wale wapandwao penye miiba; ni watu walisikiao lile neno,  na shughuli za dunia, na udanganyifu wa mali, na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno, likawa halizai.  Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri; ni watu walisikiao lile neno na kulipokea, na kuzaa matunda, mmoja thelathini, mmoja sitini, na mmoja mia.  Akawaambia, Mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi, au mvunguni? Si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika, ila makusudi lije likadhihirika; wala hakuna lililofichwa, ila makusudi lije likatokea wazi.  Mtu akiwa na masikio ya kusikilia, na asikie.” Marko4: 13  

Neno la Mungu ni mbegu ambayo siku zote hutenda kazi. Tunalipanda neno la Bwana ndani ya mioyo yetu. Baada ya muda mbegu hii hukua ndani ya mioyo yetu na kuzaa matunda. Je, ni nani aliyepanda viazi akavuna mahindi? Hayupo. Vivyo hivyo basi mtu akitaka kuishi maishi ya imani lazima apande mbegu ya imani ambayo ni neno la Mungu.

Tunaposoma neno la Mungu au kusikiliza mahubiri hiyo ni mbegu inakuwa inapandwa. Baada ya kusikia mara kwa mara kwa muda fulani mti wa imani huanza kukua. Ili kuyaona matunda ya mti wa imani inatupasa kuwa wavumilivu.

“Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu.  Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo.  Maana hujiangalia, kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo.” Yakobo1:21

Kukombolewa kwetu kunatokana na lile neno tunalolipokea. Kazi yetu sisi ni kulisikia neno, kulitafakari na kulitenda. Kazi ya Mungu ambaye ndiye mpanzi ni kulikuza hilo neno ili lizae matunda..

“Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo.  Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka.  Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.” Warumi10: 8

Imani ni kuamini kwa mioyo yetu na kukiri kwa midomo yetu. Unapookoka watakuwepo watu watakaokueleza habari mbalimbali za wokovu wakati kanisa nalo linajitahidi kukufundisha habari za wokovu. Wote hawa wanajaribu kupanda mbegu ndani yako. Utakachokiamini ndani ya moyo wako na kukiri kwa midomo yako hicho kitakuwa.

Imani yaweza kuelezewa kwa mfano wa ujauzito. Ili mama awe mjamzito ni lazima iwepo mbegu ambayo inapandwa ndani ya tumbo lake. Hawezi kuamka tu siku moja akajikuta ana tumbo kubwa. Wakati wa ujauzito zipo adha mbalimbali ambazo mama huyu atazipitia. Hata muda wa kujifungua unapowadia mama huyu hujua kuwa muda wake umefika bila hata kuambiwa. Zile dakika chache kabla ya kujifungua kwake huwa ni za mateso na maumivu makali sana lakini hufuatiwa na furaha isiyoelezeka baada ya mama huyu kumuona mwanaye kwa mara ya kwanza. Ndivyo ilivyo imani; lazima neno lipandwe, na hakika zitakuwepo adha nyingi utakazopitia wakati wa ujauzito wako wa imani. Na kabla tu imani yako haijazaa matunda kutakuwa uchungu ambao hufuatiwa na ule muujiza ambao ndilo tunda la imani yako. Beba ujauzito wa imani leo kwa jina la Yesu.

Mtu anaweza kuwa anajidanganya kuwa ana imani kwa kukiri maneno ya ukombozi. Lakini kama unatamka maneno hewa bila kuwa na neno ulilopanda ndani ya moyo wao huwezi kuwa na imani wala huwezi kuzaa matunda ya imani. Biblia inaiita imani ya namna hii imani iliyokufa. Kama wewe ni mgonjwa na unang’ang’ana  kusema nimepona, nimepona bila kuwa na neno la kusimamia hakika imani yako imekufa.  Unatakiwa kusema , “Imeandikwa kwa kupigwa kwale mimi nimepona, nimepona kansa kwa jina la Yesu.” Kama unataka ulinzi unasema, “Mabaya hayatanipata mimi wala tauni haitakaribia hemani mwangu, hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli.” Imani ya namna hii hakika itazaa kwa wakati wake. Biblia inasema ukiwa na imani ndani yako chochote utakachokisema utakipata  sawa sawa na imani yako kama usemavyo.

Inawezekana unasema mimi ninaamini lakini siwezi kukisema ninachokiamini kwa sababu kama kisipotokea nitachekwa. Watu wengi huwa na mtazamo huu. Lakini kama huu ni muamala basi bila kutamka kile ulichopanda ndani ya moyo wako muamala huu haujakamilika. Ni lazima usikie neno ili lipandwe ndani yako halafu ukiri  kile unachokiamini.

Baada ya kupanda mbegu ya imani upo muda wa kusubiri ili mbegu hii iweze kumea, kukua na kisha kuzaa matunda. Hakuna mkulima apandaye mahindi leo na kutegemea kuvuna kesho; wala hakuna mama atungaye mimba leo akitegemea mtoto kesho. Ipo miezi tisa ya kusubiri mimba kugeuka mtoto. Watu wengi hukata tamaa wanapokosa kuona matunda ya imani yao mapema. Ili uweze kuzaa unahitaji kuwa mvumilivu kusubiri imani yako izae.

Monday, October 20, 2014

SHERIA MBILI ZA ROHONI.


SOMO: SHERIA MBILI ZA ROHONI

TAREHE: 19/10/2014

NA MCHUNGAJI KIONGOZI: JOSEPHAT GWAJIMA
Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima

 Ulimwengu tunaoishi umegawanyika kwenye sehemu mbili; ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Mambo huanzia kwenye ulimwengu wa roho na kisha hudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Mtu anapofanikiwa rohoni baadae anafanikiwa mwilini. Unapopatwa na matatizo mfano magonjwa elewa kuwa matatizo hayo yameanzia rohoni. Unapoanza kuomba na kushambulia lazima utambue kuwa unashindana na ulimwengu wa roho. Imeandikwa;

Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.”   Waefeso 6:12
Mama mchungaji Grace Gwajima

Kumbe kabla ya udhihirisho wa baraka katika maisha yako lazima ubarikiwe rohoni. Ulimwengu wa roho ni dhahiri kabisa, hivyo kama ambavyo tunaona miji katika ulimwengu wa mwili ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Hivyo ukibarikiwa kwenye mji wa Dar-es-salaam rohoni baadae utabarikiwa kwenye mji huo katika ulimwengu wa mwili. Kujua mistari mingi ya biblia sio ishara ya kuwa mtu ni wa kiroho zaidi, Mungu ni roho hivyo ni lazima tumwabudu katika roho na kweli. Imeandikwa.

Viumbe ambavyo makazi yake nikatika ulimwengu wa roho ni Mungu, malaika, mashetani ambao ndio wale malaika walioasi. Viumbe wa kimwili ni kama wanadamu, kuku, simba, miti.

Katika ulimwengu wa roho, kuna sheria mbili zinazouongoza. Mambo yote huanzia katika ulimwengu wa roho, hasa katika ndoto. Zipo sheria mbili, zinazoongoza ulimwengu wa roho.

Mchungaji Kiongozi Josephat Gwajima Akifundisha Sheria mbili za Rohoni
 

1.   UWEZO WA KUBADILI MAUMBO.

Ili mawakala wa shetani ambao ni wachawi waweze kwenda kuroga lazima watoke ndani ya miili yao na kuvaa umbo jingine ili wasitambulikane. Kwa kuwa anakuwa rohoni anaweza kuvaa umbo lolote, kugeuka kuwa kitu chochote mfano paka, mbwa, kunguru. Furaha ya mchawi ni kukusikia ukiendelea kusema jana kulikuwa na paka analia kama mtoto kwenye dirisha langu.  Imeandikwa;

“Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao, ana sura nyingine; nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba.”  Marko 16:12

Yesu aliwatokea wanafunzi wake akiwa na sura nyingine, lakini kwa kuwa alikuwa rohoni, alionekana kuwa na sura nyingine. Yesu ana sura nyingi, kama umezoea kumuona kama daktari leo ana sura nyingine. Akitaka kukutokea kama mmea atakutokea kama ua la sharoni, akitaka kukutokea kama mnyama atakutokea kama simba wa kabila la Yuda, akitaka kukutokea kama kinywaji atakutokea kama maji ya uzima. Lazima utambue kuwa Mungu anaweza kukutokea kwa sura nyingine tofauti na ile uliyoizoea.

Mchungaji Gwajima akimsifu na kumwabudu Mungu.
 

UKIRI

Leo, katika jina la Yesu; Yesu unitokee kwa sura nyingine. Nimezoea kukuona  kama mponyaji tu, leo nitokee kama mfariji, kama mfalme wa wafalme, kama mwamba wa kale. Leo Yesu nitokee kwa sura nyingine sawasawa na tatizo nililonalo. Amen.

 

 “Yesu akamwambia, Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye, huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa.” Yohana 20:15

Ni rahisi sana watu wasiokufahamu kukuamini kuhusu mambo ya imani kuliko mtu aliyekuzoea mfano mama yako au ndugu uliokua nao. Hawawezi kuamini kirahisi; ndiyo maana Yesu alimtokea mama yake kwa sura nyingine kama mtunza bustani, ili aweze kumwamini. Aliweza kufanya hivyo kwa sababu alikuwa rohoni. Watu wamemzoea Yesu wa kuponya magonjwa tu lakini Yesu anatokea kwa sura nyingine nyingi ili mambo yaweze kutokea na watu wamwamini.

Hivyo ili uweze kufanya jambo la rohoni lazima uvae sura nyingine. Imeandikwa; 

“Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo, kwa ajili ya Neno la Mungu, na ushuhuda wa Yesu.
Nalikuwa katika Roho, siku ya Bwana; nikasikia sauti kuu nyuma yangu, kama sauti ya baragumu,” Ufunuo 1:9-10

Roho inaweza kuvaa sura yoyote ndiyo maana Yesu alimtokea Yohane katika sura nyingine kwenye kisiwa cha Patmo. Imeandikwa;

“Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari.  Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi,” Mwanzo18: 1-2

Kumbe roho inaweza kugeuka na kuwa kitu chochote, na kufanaya kazi kama wanadamu. Imeandikwa;

“Huwafanya malaika zake kuwa pepo, Na watumishi wake kuwa moto wa miali.” Zaburi 104:4

Unaweza ukakuta upepo mkubwa sana umevuma na ukaleta maafa makubwa. Wanasayansi wakauita janga la asili, wakalipa jina na kupima spidi yake na kutoa majibu ya maafa yaliyotokea. Lakini kumbe ndani ya upepo ule kulikuwa na mtu. Lazima utambue kuwa kuna upepo  unaosumbua hali ya maisha yako ndo maana unaona taabu na misukosuko; na yupo aliyejigeuza kuwa huo upepo.

Yesu aliposema na tuvuke ng’ambo, shetani aliyajua hayo na kutikisa chombo. Tambua hata wewe kwenye maisha yako ukiona umepanga kufanya jambo lolote la maendeleo na mara gafla matatizo yanaanza kuibuka jua yupo anayetikisa chombo chako. Usikubali, pigana maana ni upepo  uliotengenezwa ili usifike unakokwenda au usifanye unachotakiwaa kufanya. Imeandikwa;

 Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi; na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao.
Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka; lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao.”
   Kutoka 7: 11-12

Hii haimanishi kuwa mashetani wana uwezo wa kutengeneza chura, au nyoka au fimbo ila tu waliagiza mashetani mengine yajigeuze kufanyika chura, nyoka au fimbo. Kama ambavyo malaika wa nuru wanavyoweza kuvaa maumbo,  mashetani pia wanaweza kuvaa sura na maumbo ya kitu na kutimiza kusudi. Imeandikwa;

“Wala si ajabu. Maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru.” 2Wakorintho 11:14
Wenye matatizo mbali mbali wanafunguliwa kwa jina la yesu.

 Aina Nne za Mashetani.

1.   Majoka amabao ni roho ya uovu walioanguka kutoka mbinguni baada ya uasi.

 

“Kulikuwa na vita mbinguni; Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake;” Ufunuo 12:7

 

2.   Mizimu. Haya ni mashetani waliotawala ukoo kwa muda mrefu. Sio roho za watu waliokufa kwenye ukoo bali ni mashetani ambayo yanaufahamu ukoo kwa undani.

3.   Miungu. Ni mashetani waliopewa makafara kwa muda mrefu na wakapewa nguvu na kuwa miungu

4.   Majini. Hawa ni mashetani wenye asili ya kiarabu. Hupatikana kwenye sehemu zenye tamaduni za kiarabu.

Imeandikwa;

  Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura, zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo.   Ufunuo 16:13

 Akalia kwa sauti kuu, akisema, Umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu; umekuwa maskani ya mashetani, na ngome ya kila roho mchafu, na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza;    Ufunuo 18:2

Nguvu kubwa ya mashetani ni ule uwezo wa kutokutambulikana. Wanapotoka ndani ya miili huwa wananuiza na kuvaa maumbo bandia. Wachawi huwa wanakaa na kukusikiliza  kama umewatambua, kutokuwatambua kwako ni furaha kwao maana wanajua kuwa kuna jambo limefanyika na wamefanikiwa.

Maelfu ya watu wakiwa ndani ya bonde la kukata maneno
 
UKIRI
 ''Kuanzia leo lazima kila atakayekuja kuniroga nitamuona kwa jina la Yesu. Kila aliyegeuza umbo naamuru nimuone katika umbo lake la asili kwa jina la Yesu.''

Wapo watu ambao ukiongea nao husema kuwa wanasikia miguu inawaka moto au misumari ndani ya masikio. Wasilolijua watu hawa ni kuwa mashetani yamevaa umbo la moto au misumari na kukaa ndani ya miili yao. Inawezekana, unajisikia kumtukana mume au mke wako  lakini baada ya kufanya tendo hilo wewe mwenyewe unashangaa ilikuwaje. Wameuvaa mdomo wako ndio maana. Inawezekana umeuwekea uso wako kila aina ya urembo lakini bado unaonekana kama babu. Yupo aliyevaa umbo la babu na kukaa kwenye uso wako. Ukiona nchi inayumbayumba lazima ujue kuna chanzo chake kiko katika ulimwengu wa roho. Ukishinda vita ya rohoni mwilini waweza kushinda bila hata kuwa na silaha rasmi.
 


 
MAOMBI

 Ewe jini, joka, mzimu, uliyegeuka umbo na kuja kwangu, lazima nikuone katika jina la Yesu. Ninaaamuru wapigwe katika jina la Yesu. Ninasimama kama askari  wa jeshi la Bwana, naangusha ngome za balaa, ngome za mikosi, ngome za magonjwa katika jina la Yesu. Mimi nakataa kutawaliwa na mashetani katika jina la Yesu.

Kuanzia sasa roho yoyote iliyogeuka na kuwa balaa, talaka, mikosi, magonjwa, naivunja katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kuanzia leo chochote kilichotumwa kwangu, nilichokinunua kwa fedha yangu ila ni shetani aliyevaa umbo, nakiangamiza katika jina la Yesu. Kitu chochote, au roho yoyote, iliyo ndani ya nyumba yangu naivunja, nairudisha ilikotoka katika jina la Yesu. Amen!

2.   UNAMFUMBA MTU ASIKUTAMBUE.

Sheria ya pili ni kuwafumba watu ili wasiwatambue. Yani, uendelee kuamini kuwa vitu uvionavyo kwa macho au ndotoni ndivyo vilivyo. Akili ya mtu ikifungwa mtu akiona hatambui kama ni wachawi au mashetani. Yawezekana kila ukilala na kuota ndoto ukiamka unaanza kusema uliyoyaota ambayo yako katika  sura bandia. Inatakiwa uwafunge ili wasijifiche wakija uwatambuae katika jina la Yesu.  Bila kuomba huwezi kupokea uwezo wa kuwatambua. Imeandikwa ;

“Nanyi mkiomba lo lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya”  Yohana 14:13-14
Maelfu wakimsifu  Mungu katika bonde la kukata maneno..

MAOMBI

 Katika jina la Yesu namteketeza mtu yeyote aliyejigeuza sura ili anitese, ninamfyeka katika jina la Yesu.

Kila atakayekuja katika umbo lolote lazima nimjue katika jina la Yesu,  ninawafunga wasinitambue kama mimi nimewaona. Kuanzia leo naamka kutoka kwenye usingizi wa kiroho, akili yangu iwaze kutawala, iwaze biashara katika jina la Yesu . Kuanzia leo naanza kutambua kazi yangu, naanza kuelewa kazi ya kufanya, biashara ya kufanya, katika jina la Yesu.

Nawashambulia mashetani wote katika jina la Yesu, mashetani walioshikilia familia yangu, kazi yangu, ndoa yangu, biashara yangu katika jina la Yesu. Ninawaangamiza katika jina la Yesu. Nawaangamiza maadui zangu wote katika jina la Yesu. Natumia mamlaka aliyonipa Yesu, ninawafyeka wanaozuia kazi yangu ninawafyeka wanaozuia ndoa yangu, ninawafyeka wanaozuia huduma yangu katika jina la Yesu. Nawashambulia kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa;

“Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana.”  Isaya 54:17

 Nawafyeka katika jina la Yesu, mtu yeyote aliyesimama kwenye njia zangu kunizuia nisifanikiwe, kuzuia nisisonge mbele, kunizuia nisipate ajira, nafunga uwezo wako wa kujigeuza na kuwa balaa,  mikosi, kuwa matatizo ,kuwa mtego, nawashambulia katika jina la Yesu.

Naharibu uwezo wenu katika jina la Yesu, nang’oa madhabahu zenu katika jina la Yesu. Nawatiisha, nakata mamlaka zenu, kila kiumbe kinachotumika kuharibu maisha yangu nakishambulia katila jina la Yesu. Naharibu uweza wenu wote katika jina la Yesu.

Natangua yote mliyoyapanga katika jina la Yesu. Imeandikwa;

“yeye uyatangua mashauri ya wadanganyifu na mikono yao isipate kutimiza makusudi yao.”

Kila vibarua wa shetani mnaovaa sura bandia nawaangamiza katika jina la Yesu, navunja kila laana ya familia iliyonipata kupitia viumbe wa rohoni mnaojibadilisha sura na kuniroga. Ninawafyeka katika jina la Yesu.

Kila nguvu ya giza inayotawala maisha ninailaani katika jina la Yesu, kila balaa zinazotawala maisha yangu nazivunja katika jina la Yesu. Nakiri leo niko huru, maisha yangu yako huru katika jina la Yesu. Amen!
Hakika Mungu ni mwema kwa watu wanaomtumainia yeye.