Sunday, August 17, 2014

MASHETANI WALIOVAA MIILI YA WANADAMU WAZIDI KUCHAKAZWA KATIKA BONDE LA KUKATA MANENO KAWE.IBADA YA TAREHE 17/08/2014
SOMO: SHETANI KATIKA UZAO WA WANADAMU
MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA
Mchungaji Kiongozi Josephat Gwajima

Shetani ni roho lakini alishahama katika roho na yupo katikati ya wanadamu na unaweza kumkuta mtu anaonekana binadamu kumbe ana roho ya kishetani.  Mafarisayo walipomwendea Yesu katika Mathayo23:33 Yesu aliwaambia 33 Enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanum?  pia katika kitabu cha Mathayo 12:34 34 Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema, mkiwa wabaya? Maana, kinywa cha mtu huyanena yaujazayo moyo wake. 35 Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema; na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya.  pia kitabu cha Mwanzo 3:15 15 nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigin. Kwa ufupi kuna wanadamu kabisa tunaishi nao lakini si binadamu kama wanavyoonekana kwa jinsi ya mwili.
Mwanzo19:1-10 Basi, wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni; na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. 2 Akasema, Bwana zangu, karibuni nawasihi mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi mwondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, Sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. 3 Akawasihi sana, nao wakaja, wakaingia nyumbani mwake. Akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa nao wakala. 4 Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. 5 Wakamwita Lutu, wakamwambia, Wa wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu, tupate kuwajua.
Lutu alikuwa anaongea na hawa malaika ili wale na wanawe miguu wakati ni malaika na hakujua kama ni malaika, lakini sio watu, malaika hawa Lutu amewaona kana kwamba ni binadamu na walikula chakula na hii inatufundisha kumbe sio kila anayekula umwite mtu lazima ujue kuna uzao usio wa kibinadamu unafanya kazi pamoja na wanadamu na kazi Yetu ni kuuondoa ule uzao  na kujenga Ufalme wa mwanakondoo. Hata wale wenyeji wa mji wa sodoma na gomora waliwadhania kuwa ni watu lakini walikuwa ni malaika.
Waebrania13:2 Msisahau kuwafadhili wageni; maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua.
Hapa tunajifunza kuwa tunaweza kukutana na mtu njiani na kumfadhili kumbe ni malaika wa giza aliye vaa mwili na tunatakiwa tuangalie zaidi ya akili za kibinadamu ili kujua aliye mtu na asiye mtu, sio unakutana na mtu njiani anakuambia anakupenda hapohapo mnachukuana na kwenda nyumbani na baadae mnafunga ndoa na matatizo yanakujia tangu ulipoanza uhusiano na mtu huyo ama wa kibiashara au kimwili lakini kiuhalisia yule alikua ni uzao wa kishetani aliye kuja kwako na kukuletea matatizo.
Kuna binadamu lakini ni mashetani asilimia miamoja wamejichanganya katika uzao wa wanadamu na kufanya mambo ya ajabu lakini wanaonekana ni watu wa kawaida tu kumbe ni mashetani wametumwa toka kuzimu kuja duniani kuharibu mataifa na maisha ya watu. Majini,majoka,mizimu,miungu ya mashariki ya mbali, mapepo wanaitwa malaika wachafu(waovu) wote hao wanaweza kuvaa mwili na kuishi na binadamu makazi yao ni kuzimu ndio hao Biblia inawaongelea kwamba “ni rahisi  kueneza mambo machafu na wanahekima kwa mambo mabaya lakini ni wapuuzi kwa mambo yalio mema” na hao wataangamizwa kwa jina la Yesu. Na malaika wema ni malaika watakatifu wanakaa mbinguni. Malaika wote wanaweza kujigeuza kuwa kitu chochote.
Waebrania1: 7 Na kwa habari za malaika asema, Afanyaye malaika zake kuwa pepo, Na watumishi wake kuwa miali ya moto.
Malaika wetu wa mbinguni wanaweza kugeuka kuwa upepo
Yuda1: 6 Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu.
Hawa ni mashetani lakini ni malaika wagiza.
Ufunuo12: 7 Kulikuwa na vita mbinguni; Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake;
Uzao wa kishetani katikati ya wanadamu na nyakati hizi ni nyakati ambazo mpinga kristo anataka kuingia duniani na atakuwa na mama yake na Baba yake lakini watu hawajui hili kwakua wanajua kila aliye na mwili ni mwanadamu wa kawaida Mfano Yesu alikuwa anajulikana ni mwana wa Yusufu na Mariamu kumbe alikuwa katoka Mbinguni kwenye makao yake na ni mwana wa Mungu Baba wa mbinguni.
Yesu alikutana na mwanamke mmoja kisimani na Yesu alimuuliza kuwa unaye mume? Yule mama alimjibu hapana maana nilio nao ni watano na akajibu sina mume na Yesu akasema umesema vyema, maana yake alikuwa na wanaume ambao wanamharibia maisha yake.
Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia na hatutakiwi kuwakimbia watu hawa wenye miili ya kibinadamu waliotoka kuzimu bali tunawafuata huko huko walipo. Na huyu jini au joka anaweza kuwa Mchungaji, Mwanasiasa, Paroko, au mtu yeyote anaongea vizuri lakini sio mtu anamwili wa kibinadamu ndani anaroho ya kishetani.
Namna ambayo hawa mashetani watu wanaweza kumwangamiza mtu
1.       Kwa njia ya macho, mtu anaweza kukuangalia tu ukauua wiki mbili. Kwa kutumia macho yako anakurushia vitu na vinakupata.
2.       Kupitia mahusihano ya kimwili
“1Wakorintho6: 16 Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, Wale wawili watakuwa mwili mmoja.” Biblia inasema mume na mke wanapooana wanakua na uhusihano na uhusihano unaewaleta pamoja na aliye umbwa na kahaba ni mwili mmoja . pia Yesu kristo na sisi kanisa tunauhusiano kupitia Roho mtakatifu. Shetani anapokuwa na uhusihanowa kimwili na mtu lengo lao ni kuwawekea watu matatizo unashangaa bihashara inaanza kuharibika au unashangaa unapatwa na mikosi kumbe ni unakua umejiungamanisha na shetani uliyefanya naye mahusihano. Pia kwenya ndoto unapoota unafanya mahusihano unakuwa unajiungamanisha na mashetani na hapo matatizo yanakua yanaanza na ukifuatilia maisha yako unaona matatizo yako yameanzia pale ulipokutana kimwili na mtu Fulani ambaye ndani yake anakusudi la kishetani.  Pia unapoona mtu anajiuza unadhani ni mtu kumbe ni shetani yupo mawindoni na anapokutana na mtu kimwili anamwachia ushetani ndani yake na mambo yake yanaanza kuharibika na anakua anamilikiwa na nguvu ya kishetani kwenye maisha yake ma mambo yanaanza kuharibika.
ZABURI 78:49 Akawapelekea ukali wa hasira yake, Ghadhabu, na uchungu, na taabu, Kundi la malaika waletao mabaya.
3.       Kupokea zawadi kutoka kwake. Nguvu inaweza kuwa ndani ya kitu ulichopewa na mtu
Matendo ya mitume19: 12 hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Maana yake kile kinachotoka kwa mtumishi wa Bwana kinabeba uweza wa Bwana na kinaweza kutenda miujiza kwa wagonjwa. Sasa vilevile na mashetani wanaweza wakabeba uweza wa kishetani kwenye vitu na matatizo yakawapata watu mfano mikufu, saa, nguo viatu,gari, au kitu chochote kinakuwa kimebeba uweza wa kishetani  ndani yake kama magonjwa na matatozi mengine” kwa jina la yesu ninaangamiza chochote nilichopewa kama zawadi au nimenunua mimi mwenyewe, kwa jina la Yesu chochote kile kilichopandwa ili kuharibu familia au kazi yangu kama ni kitambaa nakuamuru uteketee, kama ni zawadi nakutetekeza kwa damu ya Mwana Kondoo  ushetani ulioletwa kwa njia ya macho au kwa njia ya zawadi ya aina yeyote naiteketeza kwa jina la Yesu, nateketeza kwa jina la Yesu(unapoomba hivi kwenye ulimwengu wa Roho vinateketea) kwa jina la Yesu naiteketeza kila zawadi niliyopewa na mtu yeyote asiye binadamu aliyekuja kwenye maisha yangu namteketeza kwa jina la Yesu, iwe ni zawadi iliyonuiziwa kifo, balaa, mikosi, naivunja kwa jina la Yesu, kitu chochote kilichonuiziwa manuizo ya kishetani  juu yangu au familia yangu nakiteketeza kwa damu ya mwana kondoo. Namshambulia binadamu yeyote aliyetumwa kuja kufanya mahusihano na mimi na kuniwekea manuizo ya kishetani namshaambulia kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, aliyenitupia mishale kwa njia ya macho,  chakula,  maji  ninaiharibu kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu ushetani wowote uliotumwa ndani yangu naukataa kwa jina la Yesu.  Jini wa uchawi aliye tumwa kwangu kwa njia ya kishetani na balaa na mikosi iliyopangwa juu yangu naivunja kwa jina la Yessu na kifo kilichopangwa juu yangu nakifuta kwa damu ya mwanakondoo. Sitakufa kwa jina la Yesu, kifo chochote kilichopangwa juu yangu nakivunja kwa jina la yesu.  Navunja tamaduni zote za kishetani  kwa jina la Yesu.
 AMEN.


Wednesday, August 13, 2014

                                                                  NILIAIBIKA MLIMANI NITATUKUZWA MLIMANI
Na: Pastor Josephat Gwajima

1 Wakorintho 1:18- Kwasababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu.
“UJUMBE WA MSALABA NI NGUVU YA MUNGU” nilikua najiuliza sana neno la msalaba maana yake nini, nikajiuliza hivi ni kwanini Yesu alisulubiwa msalabani, kwanini asingepigwa mawe au makonde mpaka akafa.?

Tunaanza kuona msalaba ni wa muhimu sanandio sababu biblia inasema katika 
Yohana 19:17  “Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali palipoitwa fuvu la kichwa au kwa Kiebrania goligotha”

Yesu alipoonekana anatakiwa kusulubiwa alitolewa nje ya mji akasulubiwa kwenye mlima mmoja mahali palipoitwa kalvari ambapo palikua ni mlimani,  na si Yesu peke yake aliyesulubiwa mahali hapo bali walikuwepo wanyanganyi wawili, aliyekua mtakatifu akasulubiwa pamoja na wanyang'anyi

Mahali hapo palikua si bondeni bali ni katika mlima na ilikua karibu na njia, na wakati huo wayahudi walikua wakisherekea sikukuu ya pasaka, yeye naye akasulubiwa katika sikukuu hiyo ya pasaka.
Wayahudi waliokua wanaingia mjini wote kwasababu ya sikukuu walimuona njiani hapo akiwa ametundikwa uchi mbele za watu wote kwasababu mahali hapo palikua ni njiani.

Mtu ambaye alikua anafufua, mtu ambaye alikua anaponya, mtu ambae alikua analisha watu maelfu leo amevuliwa nguo  na ametundikwa katika mti kwa misumali.
Waliona mtu huyu ametusumbua sana tukimuua hivi hivi aibu yake haitaonekana vizuri ni bora tumuinue katika mti ili aonekane na watu wote, watu wengine waliokua wakipita njiani kila walipomuona walikua wakitema mate chini, na wengine wakisema aliokoa wengine basi na ajiokoe mwenyewe.
Na zaidi ya hapo wakamvisha taji ya miiba na kumchapa sana, mgongoni alipigwa viboko thelathini na tisa, ukimuangalia amejaa damu na yuko uchi.
Wanafunzi wake wakimuangalia aliyekua kiongozi wao mbele ya askali waliokuia wakimdhihaki mbele ya watu wote, na watu wakasema amekomeshwa, wakasema amewezwa na kila mtu akasema aliyoweza kwasababu ulikua ni wakati wa aibu.

Kwenye maisha Mungu anaweza akaruhusu wakati wa aibu, ukaaibika na ukakosa msaada, wale wanafunzi waliotembea na Yesu walimuona akiaibika lakini walikua hawana msaada, Lazaro aliyefufuliwa alikuwepo lakini alikua hana msaada, wanaume elfu tano aliowalisha hawakuweza kutoa msaada, wale wakoma kumi aliowatakasa walikuwepo lakini walikua hawawezi kutoa msaada.

Na wote waliokua wakimtakia mabaya wakafurahi wakaona tumemkomesha na tumemuweza. Na Mungu wa mbinguni alipoona mwanae ameaibika amebeba dhambi za ulimwengu akamgeuzia mgongo, yeye ambae alimtegemea amsaidie naye akamgeuzia mgongo, akabaki  peke yake, ndio sababu akalia akasema BABA YANGU BABA YANGU MBONA UMENIACHA

Wakasema alisema yeye ni mwana wa Mungu lakini hata baba yake amemuacha, na amesema mwenyewe. Bwana Yesu alikufa huku analalamika kwenye aibu mlimani.
Na alipokua katika hiyo aibu Mungu wa mbinguni hakuweza kuvumilia akaweka akaamua kulifunika jua na giza likaingia duniani ili kuificha aibu.
Baada ya kuona ameitimiza aibu yote akapaza sauti akasema imekwisha na akakata roho.
Yawezekana umepata jambo likakuletea aibu ya asilimia mia moja na wale wote niliokua nikiwategemea wameniacha, wewe sio wa kwanza hata Yesu alipitia katika hali hiyo.
Baada ya hapo Yesu akazikwa, na katika msiba wake hakuzikwa na watu wengi alizikwa na mtu mmoja aliyekua anaitwa Yusufu, mtu ambae alienda kuuomba mwili kwa pilato ili akauhifadhi.

Baadae wakaamuru kabuli lake lilindwe, hata baada ya kufa wakataka kuendelea kuilinda aibu yake.
Kumbe unaanza kujifunza kuna aibu unaweza ukawa umeipata katika maisha yako, aibu ya ndoa, au ya masomo au aibu ya aina yoyote wako walinzi wa rohoni ambao kazi yao ni kuendelea kukulinda katika aibu hiyo hiyo ili uendelee kuabika.

Napenda kukupa habari njema ULIABIKA MLIMANI, UTATUKUZWA MLIMANI PIA.
Wapo watu wanaoendelea kuilinda aibu yako ili iendelee vile vile, ila leo napenda kukuambia uliaibika mbele ya watu wote na utukufu wako utaonekana mbele ya watu wote pia .
Yawezekana ulichumbia na mahali ikatolewa lakini kabla ya ndoa uchumba ukavunjika, au ulikua mfanya biashara mzuri lakini baada ya muda ukapoteza kila kitu na unaona aibu kuwaambia watu kuwa biashara imekufa, pale pale ambapo shetani anakazania uaibikie hapo Mungu naye anataka usiabike kwa jina la Yesu.

Baada ya siku tatu tukio moja likatokea wakati walinzi wanailinda ile aibu, panapo majira ya asubuhi wakaanza kuhisi tetemeko la nchi wakamuona malaika akishuka mwenye sura kama umeme akashuka na wale walinda aibu wakaanza kutetemeka na kuwa kama wamekufa.
Leo ni maombi yangu kila wanaoilinda aibu yako waanze kutetemeshwa na wawe kama wamekufa kwa jina la Yesu.
NINAIONA AIBU YAKO INAANZA KUONDOKA KWA JINA LA YESU
WALE WANAOILINDA AIBU YAKO WAOGOPE WATETEMKE NA WAWE KAMA WAFU KWA JINA LA YESU
Baada ya malaika kushuka Yesu akatoka kaburini na baada ya kutoka kaburini yule malaika akalikalia lile jiwe, hii ni kwasababu baada ya aibu kuna uthibitisho baada ya unaokuwepo.
Baada ya Yesu kufufuka alikaa na wanafunzi wake siku arobaini na akawachukua wanafunzi wake akaenda nao katika mlima wa mizeituni akapanda nao mlimani akiwa na mwili wa utukufu, akiwa amejaa utukufu mwingi akapaa kwenda mbinguni.
Aliabika mlimani na alitukuzwa mlimani, mahali pale ambapo kila mtu alimuona wakati anaaibu wakamuona akiwa katika utukufu mbele ya watu wote.
Yawezekana tatizo lako limejulikana na watu wote wakati unaaibika lakini kama yesu alivyoaibika nba kutukuzwa mlimani n akwako pia utatukuzwa mbele ya watu wote.
UKIAIBIKA WAZI WAZI UTATUKUZWA WAZI WAZI.
Yesu aliwaambia watu ni mwana wa Mungu wakampiga na kumuua mbele ya watu wote, Mungu akadhihirisha mbele ya watu wote kwa kulituma wingu kutoka kwake lije kumchukua mbele ya watu wote.

Yawezekana umeaibishwa sana na kufedheheshwa sana lakini mungu nae anaompango wa kukutukuza mlimani mbele ya watu wote
Aibu uliyoipata itaondoka kwako na furaha yako itarejea tena kwa jina la Yesu.

Musa alishindwa kuingia katika nchi ya ahadi na watu wakawa wanajua Musa ameaibika kwa kushindwa kuirithi nchi ya ahadi lakini wakati Yesu yuko duniani katika nchi ile ile ya kanani Yesu alitokewa na Musa na Eliya wakiwa katika utukufu mwingi.

Kuna wakati Mungu anaruhusu unapitia katika mambo makubwa magumu ambayo yaaonyesha ni fedheha ya nmana ya ajabu  lakini napenda ufahamu kadiri tatizo lako linavyozidi kuwa kubwa ufumbuzi wako nao unakua mkubwa na wenye utukufu mwingi.
Ndio sababu ujumbe wa msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi bali sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu, neon la msalaba hilo ni ile aibu ya msalabani, mateso ya msalabani fedheha ya msalabani  na Mungu alipoona ameaibika vya kutosha akamtukuza kwa kumtumia wingu mbele ya watu wote na utukufu wake ukawa mkuu.


Ninaomba leo kila wanaokulinda kwenye aibu yako waaibike na wawe kama wafu , na wewe utukuzwe juu sana kwa JIna la Yesu

Sunday, August 10, 2014

UZAO WA MASHETANI KATIKATI YA WANADAMU WALIPULIWA KATIKA BONDE LA KUKATA MANENO KAWE.

IBADA YA TAREHE 10-08-2014
SOMO:MASHETANI KATIKATI YA UZAO WA WANADAMU
NA MCHUNGAJI KIONGOZI: JOSEPHAT GWAJIMA


Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima

I.                    UTANGULIZI
Asante Mungu kwa ajili ya uwepo wako mahali hapa, Mungu katika jina la Yesu uinuliwe Mungu wetu katika dunia yote kwa maana wewe ni mkuu  kuliko miungu yote, na leo utaenda kujitukuza katikati yetu na kutufunulia yale yote ambayo shetani ameyatenda katika  maisha yetu, leo bwana utaenda kutufunulia uzao wa mashetani  ulioko katikati ya wanadamu na Mungu wetu kwa jina la Yesu utaenda kutufungua na kutuweka huru na uzao wa mashetani.
II.                  SOMO
 Mwanzo 3:15,
15 nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino.
 Mungu anatuonyesha kuwa kuna uzao wa aina mbili:-
1.Uzao wa mwanamke – ni wale waliozaliwa na mwanamke kama wewe na mimi,  maana yake wale wanaomfuata Yesu maana Yesu naye ni uzao wa mwanamke.
2.Uzao wa nyoka- wazao wa nyoka ni wale wanaomfuata shetani, Mathayo 23:29-33,
33 Enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanum?
 Utaona Yesu alipokuwa anaongea na watu wabishi wa neno lake aliwaita nyoka wana wa majoka, Yesu aliwaona kwa ndani kwamba siyo watu ingawa kwa jinsi ya mwili wanaonekana wanadamu kumbe siyo wanadamu ila wamejichanganya katikati ya wanadamu. Leo kwa jina la Yesu tunaenda kuyachambua majoka yote yaliyojichanganya kwa wanadamu , yale yaliyoingia na kuchuchukua nafasi mbalimbali katika tawala za serikali, yale yaliyooa na kuolewa na wanadamu katika jina la Yesu.
Mathayo 3:7, Luka 3:17,Utaona bwana Yesu anawaambia nani aliyewaambia kuikimbia hukumu ya bwana,  Yesu alijua kuwa ni mashetani  ingawa wamevaa miili hivyo  hawaitaji kuokoka kwa maana walishahukumiwa. Leo nakutangazia uzao wa nyoka uliokuletea matatizo katika familia yako, katika biashara yako katika kazi yako leo watang’olewa katika jina la Yesu.
Mathayo 12:34,
34 Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema, mkiwa wabaya? Maana, kinywa cha mtu huyanena yaujazayo moyo wake.
 Bwana Yesu anawaambia nyie majoka mwawezaje  kunena mema kumbe ni waovu, majoka(mashetani) waliovaa miili wanaweza kutenda au kunena mema   ili usiwatambue  kusudi wakuvute na kukupata siyo kwamba wanatenda mema kwako kwa uzuri maana asili ya shetani hawezi kutenda mema.
Mambo matatu muhimu yatakayotokea tunapoekelea katika ulimwengu huu  ni :
1.       Shetani anahama kutoka katika ulimwengu wa roho na kuhamia mwilini kwa kadiri ya Wakristo wanaotumia nguvu za Mungu wanapoongezeka, watu wanaolitumia jina la Yesu wanapoongezeka, ndipo ufalme wa giza unapopigwa sana katika ulimwengu wa roho unabomolewa, hivyo shetani anahamia mwilini  ili kukwepa makombora ya walokole  rohoni yasimpate. Nyakati hizi shetani anaingia katika ulimwengu wa mwili na kufanya biashara , kuoa au kuolewa na wanadamu, lakini leo kwa jina la Yesu tunawafuata mashetani  huko huko mwilini  walipo na kuwang’oa.

2.       Shetani anang’ang’ania  ashikilie tawala za dunia, yaaani wanavaa miili na kuwa viongozi wa serikali katika ngazi mbalimbali duniani kote ili kumtengenezea mpinga kristo njia ili atakapokuja kutawala akute tayari tawala zote zipo chini ya shetani.  Katika jina la Yesu lazima tuwarudishe kuzima walikotoka ili kwanza Tanzania na dunia nzima waokolewe walio wake Yesu ili  watu wa Mungu watakapo kuwa tayari wamenyakuliwa wakati huo mpinga kristo atakapokuja kutawala.Watu wa Mungu nawatangazia kujiingiza kwenye siasa ili wakati wa uchaguzi angalau watu wamchague mwanadamu mwenzao kuliko kuchagua majoka ya aina ya cobra na chatu yaliyovaa miili na kuomba kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali.

3.       Wakati mashetani wanahamia mwilini na kuwa binadamu ili wachukue tawala za wanadamu . Mungu naye anafanya mpango wa kuwaleta watu wa mbinguni katika ulimmwengu wa mwili. Malaika wanavaa miili ili kupambana na uovu wa shetani , utaona uamsho usio wa kawaida maana watu wengi wa mbinguni wamevaa miili na kupeleka injili ya Yesu kristo kwa kasi duniani kote. Imeandikwa alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu,kumbe Mungu anaweza kumtuma mtu wake na kuitenda kazi ya Mungu, utashangaa unamwona  mtu ananena kwa lugha mpaka cheche zinatoka anafungua watu walioonewa na ibilisi  kwa mamlaka ya jina la Yesu ujue huyo ni mjumbe wa Mungu katikati ya wanadamu.
Maelfu wakiandaliwa katika mpambano na uzao wa mashetani.
Yohana 8:44-45,
44 Ninyi ni wa baba yenu, Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa mwuaji tangu mwanzo; wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe; kwa sababu yeye ni mwongo, na baba wa huo. 45 Nami, kwa sababu nasema iliyo kweli, hamnisadiki.
 Katika nyakati zinazokuja utaona mapambano makali sana kati ya wale waliovaa miili kutoka kuzimu (mashetani) wakitunishiana misuli na wale waliovaa miili  kutoka mbinguni (wajumbe wa Mungu) ili kwamba dunia nzima waokolewa kabla ya unyakuo wa mwanakondoo  Yesu Kristo.1Yohana3:10, wana wa Mungu ni dhahiri na wana wa ibilisi ni dhahiri pia , wakati huo utaona na kutambua kuwa huyo ni mwakilishi wa Mungu au wa shetani.
Waebrania 2:14, Ibilisi ana nguvu ya mauti, hivyo shetani anapovaa mwili lazima awe wakala wa mauti mbalimbali, mfano mauti ya biashara, mauti ya kazi, mauti ya ndoa . Ndiyo maana utamwona mtu analalamika kuwa biashara yangu iliporomoka nilipoanza kushirikiana na Fulani au ndoa yangu ilivunjika nilipomkaribisha mtu Fulani kwenye nyumba yangu, hii inaonyesha kuwa yule alikuwa wakala wa mauti yaani mjumbe wa ibilisi aliyevaa miili na hii inatufundisha watu wa Mungu kuwa siyo kila mwenye mwili ni mtu lazima unapokutana na mtu lazima uombe kabla ya kushirikiana au kumkaribisha kwako. 
Ezra 9:2,
2 Maana wametwaa binti zao kuwa wake zao, na wake za watoto wao; basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi; naam, mkono wa wakuu na mashehe umetangulia katika kosa hili.
Mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa mataifa, utaona mashetani wanajitahidi kujichanganya na watu ili uzao wa Mungu (mtakatifu) uchafuke na kusudi la Mungu lishindwe kutimia kwa watu wake.

 Katika jina la Yesu mtu yeyote asiye mwanadamu na amejichanganya katika familia yangu, biashara yangu  ndoa yangu na kazi yangu  leo naamuru ayeyuke kwa jina la Yesu.

Namna  shetani aliyevaa mwili anavyoweza kumdhhuru mtu:
1.Anaweza kukurushia matatizo kwa kukwangalia tu. Na wakala wa shetani wanapata nguvu hizo kutoka ama baharini au kwenye mito ambayo ni vituo vya kuongeza nguvu za kishetani.  Zaburi 91:1-5, Yuda 1:6, Ufunuo 12:7, katika maandiko hayo unaweza kuona jinsi shetani anavyoweza kuvaa mwili na kurusha mishale ili kuwadhuru watu wengine. Mtu pia anaweza kurushiwa mishale tangia tumboni na akazaliwa na vifungo ambavyo vinaweza kutesa maisha yake.
 

III. MAOMBI.
Kwa damu ya Yesu baba naomba msamaha kwa jambo lolote nililotenda kwa kujua au bila kujua na likampa shetani nguvu ya kunirushia mishale. Kwa damu ya Yesu bwana Yesu nisamehe na unipe nguvu ya kung’oa mishale yote iliyorushwa kwangu. Kwa jina la Yesu Mungu unipe uwezo wa kumtambua na kumshinda adui yangu shetani aliyevaa mwili na kuishi nami au kushirikiana nami katika maisha yangu.
 Katika jina la Yesu kila mtu  yeyote anayenirushia vitu kwa macho yake au anawarushia watoto wangu au ndugu zangu  naamuru  vimrudie yeye mwenyewe kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu mtu yeyote anayenirushia mishale ya magonjwa, balaa, laana, kushindwa, kuachwa ,mikosi naamuru vimrudie yeye kwa jina la Yesu. katika jina la Yesu naamuru  mishale yote na vitu vyote vilivyorushwa kwangu ving’oke na kumrudia yeye. katika jina la Yesu narudisha mishale yote ya mauti iliyotumwa kwangu iwarudie wao na mimi na watu wangu tutakuwa salama. Na kuanzia leo mwanadamu yeyote aliyevaa mwili kumbe ni shetani nikimwona lazima nimtambue katika jina la Yesu. 
‘’ Imeandikwa nitakuokoa na mshale urukao mchana’’ jina la Yesu naamuru  mishale yote niliyotupiwa   tangia tumboni, mishale ya mauti, mishale ya balaa, naamuru ing’oke katika jina la Yesu. Imeandikwa kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa nami naamuru mishale ya mauti iliyotupwa kwangu ing’oke  kwa jina la Yeskatika jina la yesu nang’oa mishale ya laana ya familia niliyotupiwa tangu tumboni, mishale ya umasikini, mishale ya magonjwa naamuru ng’oka kwa jina la Yesu. Kila mishale iliyotumwa ili nisisonge mbele katika wokovu na maisha yangu naamuru rudi kwa aliyekutuma kwa jina la Yesu.
‘’Imeandikwa  Pinde za mashujaa zimevunjika’’, kwa jina la Yesu navunja pinde zote ambazo mashetani wanatumia kunirushia  mishale magonjwa, balaa, umasikini, kukataliwa, aibu, kwa jina la Yesu naamuru pinde zao zote zivunjike na ghala za mishale yao ziteketee kwa moto kwa jina la Yesu.
‘’Imeandikwa kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litang’olewa’’,  leo kwa jina la Yesu nawakamata kwa mikono ya chuma katika ulimwengu wa roho  mashetani wote waliovaa miili Dar es salaam  na kuwang’oa kwenye miili yao warudi kuzimu na miili yao naizika kwa jina la Yesu. Nawafuata mashetani wote waliovaa miili Morogoro nawang’oa na kuwaamuru warudi kwao kuzimu kwa jina la Yesu. Nawanyofoa kwenye miili mashetani wote walioko Mwanza nawamuru kurudi kuzimu na kuachia maisha ya watu wa Mungu kwa jina la Yesu, Nawafuata mashetani wote walioko Kagera ambao wameoa na kuolewa na wanadamu na wamesababisha matatizo kwenye maisha ya watu nawang’oa na kuwaponda vichwa vyao na kuwarudisha kuzimu na miili yao izikwe kwa jina la Yesu. Naikamata Tanzania yote na mikoa yote kila shetani aliyevaa mwili lazima ang’oke na kurudi kuzimu kwa jina la Yesu.
Ameni.